2nd March 2017

GRECO issues report on transparency of political funding and the criminalisation of corruption in the Czech Republic

In its report published today, GRECO concludes that the Czech Republic has made significant progress to improve the transparency of political funding, but regrets the lack of progress in implementing its pending recommendations concerning the criminalisation of corruption.

The report points out that Czech Republic has implemented nine of the thirteen recommendations contained in the Third Round Evaluation Report and that notable progress has thus been achieved by the Czech Republic.

In view of the progress achieved, GRECO concludes that the current level of compliance with the recommendations is no longer “globally unsatisfactory”.

Report in English.

 

Zpráva GRECO: Co se týká inkriminací je Skupina GRECO znepokojena nedostatkem jakéhokoli vývoje. Orgány České republiky jsou znovu vyzývány k zaměření se na dvě zbývající oblasti, jmenovitě na potřebu vyjasnit, že všichni zaměstnanci ve veřejném sektoru, a především ti, co vykovávají pomocné práce, spadají pod definici úplatkářství a nepřímého úplatkářství dle ustanovení trestního zákoníku a na zahájení procesu podpisu a ratifikace Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci (ETS 191).

Co se týká transparentnosti financování politických stran je Skupina GRECO potěšena, že byl po dlouhém procesu s významnou prodlevou přijat balíček novel zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích a několika dalších volebních zákonů. Toto představuje významný úspěch, který směřuje k větší transparentnosti v oblasti financování politických stran v České republice. Byl učiněn významný pokrok v oblasti učinění bankovních účtů politických stran více informativními a transparentními na základě různých druhů příjmů, výdajů, úvěrů atd. Byly přijaty prostředky k zajištění jednoduššího přístupu veřejnosti k výročním finančním zprávám stran/hnutí pomocí včasného online zveřejnění. Podobné prostředky jsou aplikovány na financování volebních kampaní. Vytvoření Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí je dalším významným pozitivním krokem, který bude muset být znovu zhodnocen v okamžiku plné funkčnosti tohoto Úřadu, a to v oblasti jeho skutečné nezávislosti a efektivnosti, která z velké části závisí na jeho zdrojích a prostředcích, které jsou mu dostupné a také na jeho pravomoci ukládat sankce.

S ohledem na výše uvedené, Skupina GRECO shrnuje, že současná úroveň plnění doporučení již není “globálně neuspokojivá” ve smyslu čl. 31 odst. 8.3 Jednacího řádu. Skupina GRECO se proto rozhodla již neaplikovat čl. 32 upravující situaci, kdy člen neplní doporučení obsažená v Hodnotící zprávě.

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic