13th February 2018

AmCham CZ: GE invests in ČVUT

 

GE DEAL WITH ČVUT PROPELS SCHOOL TO UNIQUE POSITION IN EU

GE Aviation and Czech Technical University (ČVUT) have agreed to cooperate on research to develop advanced turboprop engines and aviation manufacturing technologies, including 3D printing, that will allow GE to conquer new markets and ČVUT to hold a unique position in the field for a decade or more. 

When the agreement is complete, ČVUT will have four ground cells for testing an advanced turboprop engine and one airplane that will serve as a flying test cell. The first ground cell is up and running. GE will also contribute know-how. ČVUT will receive a grant of CZK 950 million from the Czech government.

 

 

 

Prime Minister Babiš on agreement:

'The universities of the Czech Republic can produce world-class research. Our labor force has a proven track record with high tech production. The government’s job is to find companies that can connect those capabilities to develop premium products that increase our exports and provide higher wage employment to communities throughout the country. My government plans to focus on public and private investment that help our universities deliver new technologies that will open new markets for us. That is why I voted for the incentives for CVUT and GE Aviation to develop the turboprop engine, and why I will be pushing my government to find other investments that can deliver similar results.'

 

 

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., Dean, Engineering Faculty, ČVUT:

"This agreement is going to enable our researchers to study data in unprecedented ways. This opens up entirely new paths of possible scientific knowledge, and will contribute to a new generation of students who can advance this country's skills in aviation."

 

Milan Šlapák, ATP Country Director, GE Aviation:

"We are providing expertise and know-how at a scale and level that we have never done with any university partner before. The infrastructure and research capacity that CVUT will put into place will turn it into a magnet for research in the industry, and help increase the country's competitiveness."

 

AmCham Czech Republic view:

This investment represents the future of Czech industry: universities contributing to a company's competitive advantage and companies helping to build universities’ research capabilities. That is what it is going to take for us to be a top ten EU economy, and to close the wage gap with other advanced global economies. The government deserves a great deal of credit for making this a priority, and Amcham is going to do what it can to make this project a major success, and that it is the first of many successful research & development projects.

 

 

 

----------------------------------------------

 

Česká verze:

Český ekosystém roste

Aby se Česká republika mohla zařadit do globální hospodářské elity, bude se muset naučit lépe proměňovat české nápady v český export. Dnešní oznámení o uzavření spolupráce mezi Českým vysokým učením technickým (ČVUT) a GE Aviation pro to vytváří dobré předpoklady. 

 

DOHODA GE S ČVUT TUTO VYSOKOU ŠKOLU POSOUVÁ SMĚREM K VÝJIMEČÉMU POSTAVENÍ V EU 

GE Aviation a ČVUT se domluvili na spolupráci na vývoji pokročilých turbovrtulových motorů a leteckých výrobních technologií, včetně 3D tisku, která GE umožní dobýt nové trhy a ČVUT získat na dekádu nebo déle jedinečné postavení v oboru. Výsledkem této dohody bude zprovoznění čtyř pozemních jednotek pro testování pokročilých turbovrtulových motorů a jednoho letadla, které bude sloužit jako létající testovací jednotka. První ze čtyř pozemních testovacích jednotek již byla spuštěna do provozu. GE bude zároveň sdílet know-how. ČVUT získá vládní grant ve výši 950mil. CZK. 

 

Vyjádření premiéra Babiše

"České vysoké školy dokáží produkovat prvotřídní výzkum. Naše pracovní síla je prokazatelně schopna produkovat high-tech výsledky. Úkolem vlády je vyhledávat podniky, které dokáží propojit tyto schopnosti tak, aby vznikaly nadstandardní produkty, které zvýší náš export a přinesou zaměstnání s vyššími mzdami do komunit v celé zemi. Moje vláda se plánuje zaměřit na veřejné a soukromé investice, které našim vysokým školám pomohou vyvíjet nové technologie, které nám pak otevřou dveře na nové trhy. 

Proto jsem hlasoval pro pobídky pro ČVUT a GE Aviation na vývoj turbovrtulových motorů a proto také budu prosazovat to, aby vláda hledala další investice, které přinesou podobné výsledky.“

 

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Strojní fakulty ČVUT
"Tato dohoda umožní našim vědcům studovat data bezprecedentním způsobem. Otevře úplně nové cesty k možnostem vědeckého poznání a přispěje k růstu nové generace studentů, kteří dokáží posunout vpřed schopnosti a znalosti České republiky v oblasti letectví."

 

Milan Šlapák, ATP Country Director, GE Aviation

"Poskytneme naše odborné znalosti a know-how v takové míře, v jaké jsme to ještě dosud neudělali ve spolupráci s žádnou vysokou školou. Infrastruktura a výzkumné kapacity, které ČVUT do projektu zapojí, z ní učiní magnet pro průmyslový výzkum a také pomohou zvýšit konkurenceschopnost ČR."

 

Komentář Americké obchodní komory v ČR

Tato investice představuje budoucnost českého průmyslu, kdy vysoké školy budou přispívat ke zvyšování konkurenční výhody podniků a podniky budou pomáhat vysokým školám rozšiřovat jejich výzkumné schopnosti a možnosti. Jedině tak se staneme jednou z deseti nejúspěšnějších ekonomik EU a překonáme mzdové rozdíly ve srovnání s ostatními rozvinutými globálními ekonomikami. Vláda si zaslouží kladné hodnocení za to, že výše uvedené zařadila mezi své priority. V AmCham uděláme vše, co bude v našich silách, aby tento projekt byl úspěšný a aby byl prvním v řadě mnoha úspěšných projektů výzkumu a vývoje v ČR.

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic