25th April 2016

CTU Head Jaromír Novák: "Technologies are and will remain always only a tool. It is essential to define their value added in the educational process (or life) and try to maximize it."

(Česká verze níže.) Interview with the Chairman of the Czech Telecommunication Office (ČTÚ) Council Jaromír Novák.

1. The OECD report “Students, Computers and Learning: Making The Connection” published in September 2015 says that even countries which have invested heavily in ICT for education have seen no noticeable improvement in their performances in PISA results for reading, mathematics or science and that the focus should be broader than just solely expand or subsidize access to high-tech devices and services. 

Because the access to high-tech devices and services is not and should not be an end in itself. Technologies are and will remain always only a tool. It is essential to define their value added in the educational process (or life) and try to maximize it. For example, the obligation itself for children to use iPads instead of textbooks in the learning process would not lead to better results. If we, however, use the interactive and multimedia features of this tool, we can find the value added, and there could possibly be better results. 

2. What is your opinion on the Czech Strategy of Digital Education until 2020 and what could be the greatest challenge to its implementation – on the part of the Czech ICT sector and on the part of schools, students? 

The existence of the National strategy for digital education until 2020 is a condition set by the The Czech Republic's national broadband strategy, called Digital Czech Republic v.2.0, and it is good that the government has a vision in the field of digital education. Certainly, there is the challenge of creating the conditions for the development of digital competence, skills and IT thinking of teachers as well as the related challenge of increasing the attractiveness of the profession of teacher for potential newcomers. The ICT sector has a great opportunity to contribute to digital education by supporting with their goods and services the innovation processes and the renewal of the educational infrastructure.

3. How would you characterize an average smart (Czech) citizen and a smart (Czech) community nowadays and in 2025? (In terms of basic skills, life style, communication, incl. workplace. 2-3 main characteristics for 2016, 2025.) 

A smart citizen or a smart community can be characterized always in the same way; they know how to use modern technologies and services and are not afraid of them. At the same time, they are aware of the limits of the technologies and are able to eliminate security risks. And it does not matter whether we are talking now about smart phones and social networks, or  smart cars and  cryptocurrencies.

 

Česká verze:

1. OECD ve své zprávě “Students, Computers and Learning: Making The Connection” publikované v září 2015 tvrdí, že dokonce ani u zemí s velkým objemem investic do ICT v oblasti vzdělávání nedošlo k výraznějšímu zlepšení výsledků ve studii PISA v kategoriích čtení, matematika nebo (přírodní) vědy. Zaměření by mělo být širší než jenom expanze nebo podpora přístupu k high-tech vybavení a službám. Proč?   

Protože přístup k high-tech vybavení a službám není a nemá být samoúčelný. Technologie jsou a zůstanou vždy jen nástrojem. Je podstatné definovat jejich přidanou hodnotu ve vzdělávacím procesu (nebo životě) a tu se pak pokusit maximalizovat. Samotný fakt, že se děti například místo z účebnic budou učit povinně z iPadů, zlepšení výsledků nepřinese. Pokud ale využijeme interaktivních a multimediálních vlastností tohto nástroje, dokážeme nalézt přidanou hodnotu, ke zlepšení dojít může. 

2. Jaký je Váš názor na národní Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 a co je největší výzvou pro její implementaci – na straně ICT sektoru a na straně škol, studentů?  

Existenci národní Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 předpokládá státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 a je dobře, že stát má vizi v oblasti digitálního vzdělávání. Určitě výzvou bude zajištění podmínek pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení učitelů a s tím související zvýšení atraktivnosti učitelského povolání pro nové zájemce. ICT sektor má velkou šanci přispět k digitálnímu vzdělávání, pokud dokáže podpořit svými produkty a službami inovační postupy a obnovu vzdělávácí infrastruktury. 

3. Jak byste charakterizoval „chytrého“ občana ČR a „chytrou“ komunitu v ČR dnešní doby a jak budou podle Vašeho názoru vypadat v roce 2025? (Ve smyslu základních dovedností, životního stylu, mezilidské komunikace, včetně pracovní. 2-3 charakteristiky pro člověka a komunitu v roce 2016, 2025). 

„Chytrého“ občana, resp. „chytrou“ komunitu lze charakterizovat stále stejně – umí a nebojí se využívat moderní technologie a služby, ale zároveň si je vědom jejich limitů a dokáže eliminovat bezpečnostní rizika. A je jedno, jestli se nyní bavíme o chytrých mobilech a sociálních sítích a v roce 2025 o chytrých autech a kryptoměně.

 

 

 

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic